تولیدات مرکز پژوهش و فن آوری مواد اولیه دارویی و آرایشی

تاریخ : ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
| بازدید : 1087

سری ترکیبات با فلورسنت آبی دارای ساختار سمت چپ (3 ترکیب از خانواده فنل)

 

 

سری ترکیبات با فلورسنت آبی و ساختار سمت چپ(12 ترکیب از خانواده 2- آمینو پیریدین)

 

خواص فلورسنت متفاوت سری ترکیبات با ساختار زیر در حلال های مختلف (12 ترکیب فلورسنت)

 

 

هر کدام از چهارسری ترکیبات فلورسنت با روش های ویژه ای سنتز شده اند که برخی از آن ها شامل استفاده از بیوکاتالیزورهایی زیست تخریب پذیری چون سلولزسولفوریک اسید در حلال آب بوده و برخی دیگر با انجام واکنش ها در محیط هایی آبی میسر می باشند که از این نظر این پروسه ها سبز بوده و در صورت صنعتی شدن فرایند تولید آنها، آسیب چندانی به محیط زیست وارد نخواهد شد.