همکاران و پژوهشگران

همکاران

فرنوش فریدبد

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی شیمی تجریه

رتبه علمی: استادیار

ایمیل:  faridbodf@khayam.ut.ac.ir 

وب سایت: -

تلفن: 61112788

Farnoush Faridbod

Educational degrees: PhD in Analytical Chemistry

Academic position: Assistant Professor

E-mail: faridbodf@khayam.ut.ac.ir

Web site:-

Tel.: +98-21-61112788

 

 معصومه فروتن

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی شیمی فیزیک

رتبه علمی: دانشیار

ایمیل:foroutan@ut.ac.ir  

وب سایت: -

تلفن:66495291 

Massume Foroutan

Educational degrees: PhD in Physical Chemistry

Academic position: Associate Professor

E-mail: foroutan@ut.ac.ir 

Web site:-

Tel.: +98-21-66495291

 

علیرضا شایسته

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی شیمی فیزیک

رتبه علمی: استادیار

ایمیل: shayesteh@khayam.ut.ac.ir 

وب سایت: -

تلفن: 66495291

Alireza Shayesteh

Educational degrees: PhD in Physical Chemistry

Academic position: Assistant Professor

E-mail: shayesteh@khayam.ut.ac.ir

Web site:-

Tel.: +98-21-66495291

 

نیما یزدانبخش

 مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی زیست شناسی

رتبه علمی: استادیار

ایمیل:  yazdanbakhsh@khayam.ut.ac.ir 

وب سایت: -

تلفن:

Nima Yazdanbakhsh

Educational degrees: PhD in Biology

Academic position: Assistant Professor

E-mail: yazdanbakhsh@khayam.ut.ac.ir 

Web site:-

Tel.: +98-21-

 

نسرین معتمد

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی زیست شناسی

رتبه علمی: دانشیار

ایمیل: @khayam.ut.ac.ir

وب سایت: -

تلفن:

Nasrin Mootamed

Educational degrees: PhD in Biology

Academic position: Associate professor

E-mail: @khayam.ut.ac.ir

Web site: -

Tel.: +98-21-

 

افسانه زنوزی

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی شیمی آلی

رتبه علمی: دانشیار

رئیس مرکز

ایمیل: zonouzi@khayam.ut.ac.ir

وب سایت: -

تلفن: 61112988

دانشگاه تهران – پردیس علوم – دانشکده شیمی

Afsaneh Zonouzi

Educational degrees: PhD in Organic Chemistry

Academic position: Associate professor

Center's Manager

E-mail: zonouzi@khayam.ut.ac.ir

Web site: -

Tel.: +98-21-61112988

 

پژوهشگران

 

 

فاطمه حسین زاده

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکترای تخصصی شیمی آلی

پژوهشگر

ایمیل:

وب سایت: -

تلفن: 61112988

Fatemeh Hosseinzadeh

Educational degrees: PhD Student in Organic Chemistry

Researcher 

E-mail:

Web site: -

Tel.: +98-21-61112988

 

فروزان زنوزی

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکترای تخصصی شیمی فیزیک

پژوهشگر

ایمیل: foroozanz@yahoo.com

وب سایت: -

تلفن: 61112988

 

Foroozan Zonouzi

Educational degrees: PhD Student in Physical Chemistry

Researcher 

E-mail: foroozanz@yahoo.com

Web site: -

Tel.: +98-21-61112988