فلورسنس

فُلورسانس یا فُلوئورسانس (به انگلیسی: Fluorescence) پدیده‌ای است که باعث می‌شود برخی از اجسام، وقتی نور روی آن‌ها می‌تابد، بدرخشند. رنگ نورِ تابانده شده به جسم با رنگ نوری که از جسم بازتاب می‌شود، همیشه تفاوت دارد.

فُلورسانس یا فُلوئورسانس (به انگلیسی: Fluorescence) پدیده‌ای است که باعث می‌شود برخی از اجسام، وقتی نور روی آن‌ها می‌تابد، بدرخشند. رنگ نورِ تابانده شده به جسم با رنگ نوری که از جسم بازتاب می‌شود، همیشه تفاوت دارد. نوری که از لامپ‌های مهتابی (فلورسنت) و لامپ‌های کم مصرف منتشر می‌شود، از اثر فُلوئورسانسی است. این لامپ‌ها، لوله‌هایی توخالی هستند که با گاز تحت فشار بسیار کم پر شده‌اند. وقتی برق از میان این گاز می‌گذرد، تابش نامریی فرابنفش گسیل می‌کند. درون لوله لامپ پودر فُلورسنت پوشیده شده است، که این تابش را جذب و نور سفید می‌تاباند. عقربه‌های ساعت شب نما در تاریکی می‌درخشند. این پدیده را فُسفُرسانسی می‌نامند، زیرا تابش آن بر اثر انرژی نورانی ای است که عقربه‌ها در طول روز جذب کرده‌اند. بسیاری از پودرهای ماشین لباس شویی، ترکیبات شیمیایی فلوئورسان دارند که به آن‌ها درخشان کننده نوری می‌گویند. هنگامی که لباس برای خشک شدن آویزان می‌شود، این درخشان کننده‌های نوری، نور فرابنفشِ نامرییِ خورشید را جذب می‌کنند و نور ابی سفید مریی می‌تابانند. طول موج بازگشتی از پدیدهٔ فلوئورسانس در مقایسه با طول موج بازگشتی از پدیدهٔ فُسفُرسانس، انرژی بیشتر و در نتیجه طول موج کمتر دارد.